GALOP (ISLP-Admin-PPP versie 4) ‘Module Agenda’ - PIVO

GALOP (ISLP-Admin-PPP versie 4) ‘Module Agenda’

De cursist situeert het beheer van de agenda in de context van de geldende wetgevingen en reglementen, is vertrouwd met de verschillende activiteiten, sequenties en instellingen van de agenda, beheert en raadpleegt de inhoud van de lokale catalogen mbt agenda en heeft notie van Mod 9 bis en rectificaties.  Hij situeert Galop-Online in de context van de geldende wetgevingen en reglementen en is vertrouwd met de verschillende functionaliteiten van Galop-Online.

Inhoud

  • Specifieke terminologie van het beheer van de agenda, voorstelling van de verschillende schermen,
    van de ene rubriek naar de andere navigeren, beheert de niet vaste feestdagen en brugdagen, beheert de standaardreferenties, bepalen van de eigen agenda instellingen, heeft notie dat men een excell planning kan importeren, heeft notie van de eenheidsagenda en de referentieprestatie, begrijpt dat een verminderde prestatie om medische redenen een impact heeft op de agenda, begrijpt hoe men een e-prestatie fiche dient te valideren, invoer van gegevens in de agenda, planning van de prestaties voor één of meerdere personen, koppelen van prestaties aan operaties.
  • Aanpassen van vergoedingen, uitvoeren van dienstwissels, overschrijven of aanvullen van een reeds geplande prestatie, maakt gebruik van een sequentie om de agenda in te vullen, bevestigt, wijzigt of verwijdert een prestatie(s), kan een ziekteperiode ingeven, kan via de agenda de stand van uren en inconvenienten bekijken, genereren van de bijkomende rapporten, recuperen van feestdagen en brugdagen, praktische oefening
  • Voorstelling van de verschillende schermen, van de ene rubriek naar de andere navigeren, bekijken van eigen persoonsgegevens, individuele samenvatting, samenvatting incoveniënten, controlefiche, quota’s/overuren en logistieke gegevens, aanmaken van een e-formulier, he historiek van de e-formulieren bekijken, consulteren van de agenda Online, aanmaken van een BIRT Rapport

Deelnamevoorwaarden

Elk lid van het operationele en het administratieve en logistieke kader van de lokale politie, dat verantwoordelijk is voor het beheer van het personeel door middel van de toepassing GALOP

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.

Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking, voordracht en onderrichte dialoog

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA6945
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven