Recyclage gaspakdrager (AT3611) - PIVO

Recyclage gaspakdrager (AT3611)

Dit is de voortgezette opleiding Recyclage gaspakdrager (AT3611).

Inhoud

 • Herhalen van de theorie met betrekking tot de organisatie van een chemische interventie (inzetprincipes, identificatie, basisregels bij omgang met lekkages, basisregels en apparatuur ivm metingen, indeling van interventieterrein en decontaminatie)
 • Hernemen van de kennis van materialen:
  • gaspak,
  • materiaal voor omgang met lekkages,
  • decontaminatie materiaal
  • meetapparatuur
 • Simulatieoefening met betrekking tot incident met gevaarlijke stoffen tijdens transport of in een industriële installatie

Hierbij wordt gecontroleerd of aan de doelstellingen zoals gesteld in het KB ‘Specialist gaspakdrager’ nog voldaan worden

Leerdoelstellingen

De voornaamste principes worden opgefrist: inzicht over de inzetprocedure bij incidenten met gevaarlijke stoffen, specifieke vaardigheden die nodig zijn bij het bewegen en werken in een gaspak, veilig werken, ...

Doelgroep

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden in het bezit van een getuigschrift gaspakdrager.
Persluchttoestel met volle persluchtfles zijn verplicht bij deze opleiding.

 

Deelnamevoorwaarden

Voorwaarden: in het bezit zijn van een recent medisch attest afgeleverd door een arbeidsgeneesheer, overeenkomstig artikel 124 en volgende van Titel II van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Dit attest vermeldt dat de kandidaat geen enkele medische en meer in het bijzonder hart-long contra-indicatie vertoont voor deelname aan fysiek zware oefeningen waarbij ademhalingstoestellen en gaspakken vereist zijn.

Lesmethode en werkvormen

Kennen, kunnen en toepassen zijn de sleutelwoorden voor de verschillende leermethodes. Vooral praktijkoefeningen zorgen voor een gedegen training.

Beoordelingswijze

Naast een permanente evaluatie word je ook beoordeeld op basis van een theoretisch examen. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven